Netflix Movies Starring Viktor Verzhbitskiy

Viktor Verzhbitskiy was born on September 21, 1958 in Tashkent, USSR as Viktor Aleksandrovitch Verzhbitskiy. He is an actor, known for Day Watch (2006), Night Watch (2004) and 12 (2007). Read more on iMDB